Teckna Hjerta gruppförsäkring

För att se premier och teckna våra försäkringar i vårt digitala utbud följer du de olika stegen nedan. Under flik 2 får du information om premier på valda försäkringsmoment. Du bekräftar ditt köp av försäkringar först när du har signerat med Bank-Id under flik 4.

 

 
 

 

Ytterligare information

Villkor 2024 Euro Accident

Villkor 2024 Länsförsäkringar

Villkor 2024 Alivia

Förköpsinformation Hjerta Gruppförsäkring - individuellt tecknad

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Hjerta behandlar personuppgifter om sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex. uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller onlineidentifikationer.

Hjerta behandlar bara personuppgifter som är nödvändiga för att bl.a. kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare. Hjerta upphandlar (förmedlar ) försäkringar, men Hjerta utför också viss administration för vissa upphandlade försäkringsbolags räkning. I de fall Hjerta förmedlar försäkring är Hjerta personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med förmedlingen. I de fall Hjerta administrerar försäkringar för upphandlade försäkringsbolags räkning är Hjerta personuppgiftsbiträde till försäkringsbolagen och behandlar personuppgifter i enlighet med ingångna personuppgiftsbiträdesavtal och enligt instruktioner från försäkringsbolagen.
Hjerta behandlar alltid personuppgifter i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.
Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både Hjerta och Hjertas kunder.
Om Hjerta upptäcker en säkerhetsöverträdelse som kan utgöra en allvarlig risk för kunders rättigheter, rapporterar Hjerta detta till berörd kund och Integritetsskyddsmyndigheten i enlighet med dataskyddsregelverket.
Varför och hur behandlar Hjerta personuppgifter?
Syftet med behandlingen av personuppgifter är främst att identifiera kund och uppfylla relevanta regelverk som omgärdar verksamheten, t.ex. lagen om försäkringsdistribution. Hjerta använder endast system som har tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett fåtal personer som hanterar och har tillgång till, i förekommande fall, känsliga personuppgifter och de personerna omfattas av tystnadsplikt.
Vilka personuppgifter behandlar Hjerta?
Uppgifter som Hjerta behandlar kan kategoriseras enligt följande:
• Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer
• Uppgifter om kundens behov av försäkring:
• Ekonomisk situation
• Arbetssituation
• Familjesituation
• Målsättningar
• Försäkringsskydd
• Finansiella placeringar inom försäkring
• Personuppgifter som syftar till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt.
• Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.
• I vissa fall uppgifter om kunds hälsa efter samtycke från kund.

Vilka behandlingsgrunder använder Hjerta?
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det uppdrag Hjerta har dels som försäkringsförmedlare, dels som administratör. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.
Vem levererar Hjerta personuppgifter till?
Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.
Vidare lämnas personuppgifter till berörda försäkringsbolag och i förekommande fall fondbolag.
Om det är nödvändigt för Hjerta att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Hjerta. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Hjerta omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Hur samlas personuppgifter in?
Hjerta kan samla in och behandla personuppgifter som kund ger direkt till oss genom att fylla i formulär, via vår webbplats, lämnar via telefon eller via mobilappar, eller som vi får via tredje part (till exempel offentliga register, försäkringsförmedlare, skadeutredare, samarbetspartners eller skadereglerare.
Marknadsföring
Hjerta kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster i den mån Hjerta bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat Hjerta att kunden inte önskar bli mottagare av sk. direktmarknadsföring.
Hur länge lagrar Hjerta personuppgifter om kunderna?
Hjerta lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 11 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.
I de fall Hjerta är personuppgiftsbiträde till försäkringsbolag lagras personuppgifterna så länge som personuppgiftsbiträdesavtalet anger.
Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring
Insyn
Kund har alltid rätt att få insyn i de uppgifter Hjerta behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Hjerta använder sig av, vilka uppgifter om kund som Hjerta behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats, hur länge personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.
Rätt att kräva rättning och radering
Om kund tror att Hjerta har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.
Kund kan också kräva att Hjerta raderar personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt.
Rätt till dataöverföring
Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Hjerta har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att Hjerta flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.
Rätten till överföring förutsätter dock att Hjerta behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla ett uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om Hjerta har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.
Kontaktinformation
Dataskyddsombud (DSO):
Om kund har frågor om hur Hjerta behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta dso@hjerta.se
DSO har tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretessen gäller också efter avslutat arbete.

Hur klagar kund på behandlingen?
Integritetsskyddsmyndigheten har bl.a. som uppgift att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs.

Om du som kund upplever något du anser är ett brott mot regelverket, vänligen följ länken https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/.

Cookies
Följ länken https://www.hjerta.se/cookies/.